ZÁRUÈNÍ OPRAVY

Jsme hrdí na robustnost našich robustních zaøízení a jako na závazek všem našim zákazníkùm, nabízíme záruku 24 mìsícù od data zakoupení na všech zaøízeních, která splòují podmínky záruèního prohlášení. Pro všechna pøíslušenství nabízíme záruku 6 mìsícù od data nákupu.

Další informace získáte ve všech jazycích v našem prohlášení o omezené záruce.

OPRAVNÉ SLUŽBY

Máte-li potíže s pøístrojem, máte následující možnosti:

  • Procházejte naše FAQ abyste dokázali opravit drobné problémy sami
  • Obrate se na zákaznický servis abyste se pokusili problém vyøešit na dálku
  • V pøípadì potøeby je možné telefon bezplatnì vyzvednout a pøípadnì opravit, zákaznický servis zajistí sbìr

Když se obrátíte na tým zákaznického servisu, zadejte prosím èíslo IMEI.
Doporuèujeme používat originální obaly nebo podobné ochranné obaly pøi odesílání k opravì.
Vložte doklad o koupi do balíèku.
Pøed odesláním zaøízení do opravy nezapomeòte zálohovat data.
Vaše zaøízení bude opraveno nebo vymìnìno obvykle do 5 pracovních dnù od pøijetí zaøízení v servisním støedisku.