VYBERTE SI PRO VÁS TEN PRAVÝ BALÍÈEK A PØÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiøte základní funkce oudoorového telefonu Explore s øadou unikátních balíèkù a pøíslušenství, které vám poskytnou vìtší flexibilitu a všestrannost. Každá balíèek lze pøipojit k zadní stranì aplikace Explore bìhem jízdy, zlepšit jakékoliv dobrodružství a jít dál, zùstat déle a zùstat v kontaktu. Je vyroben tak, aby vyhovoval venkovním aktivitám a vy jste získali víc z toho, co je pro vás nejdùležitìjší.

ADVENTURE PACK

Dobrodružný balíèek je zdarma s telefonem Explore . To vám poskytuje:

 • lepší propojení s vylepšeným signálem posíleným výkonnou keramickou anténou GPS
 • témìø dvojnásobek výdrže z dodateèné baterie
 • kryt pro uložení telefonu s karabinou, který se pøipne k bundì, batohu nebo kolu
 • prémiové topografické mapování se zvýšenou realitou Skyline s laskavým svolením ViewRanger, staèí si vybrat mapy vhodné pro vás

Dobíjecí balíèek je plnì odolný, certifikovaný IP68 a zvládá pøesnì stejné zkoušky proti pádu a teploty, které zvládá telefon.

 

BALÍÈEK UCHYCENÍ NA KOLO

SATNAV PRO VAŠE KOLO
Získejte univerzální systém uchycení, díky nìmuž mùžete využívat svùj Land Rover Explore jako navigaèní nástroj pøi jízdì na kole – na silnici nebo mimo ni. Støíkání a vibrace nejsou problémem s tímto robustním, nepromokavým telefonem.

Balení obsahuje 3 èásti:

 • Ochranné pouzdro z polykarbonátu / TPU s dvojitou injekcí, s kotevním bodem na zadní stranì pro montáž na kolo. Pøepnìte telefon z držáku na kolo na uchycení pomocí karabiny pomocí stejného kotevního bodu, abyste jej mohli snadno vzít s sebou. Pokud máte Adventure Pack, mùžete použít na kole použít i tento hlubší kryt.
 • Nerezová ocelový kryt na pøedstavec je navržený tak, aby vyhovoval všem standardním silnièním, hybridním a horským kolùm, s úhlem nastavitelným uzamykacím mechanismem (zajištìným standardním 5mm klíèem) a otoènou hlavovou jednotkou, takže mùžete telefon pøipojit buï na výšku nebo na šíøku tak, jak chcete, a nastavit i úhel pohledu.
 • Nastavitelné uchycení na øídítka které, navíc, se hodí pro všechny prùmìry øidítek 25-32 mm, které se nacházejí na témìø všech horských, hybridních a silnièních kolech.

KOŽENÝ FOLIOVÝ OBAL

Èerné, originální kožené pouzdro urèené výhradnì pro smartphone Land Rover Explore. Obsahuje tvarovaný lehký kryt polykarbonátu (PC) odolný proti nárazu a magnetickou sponu.
Obsahuje tøi vnitøní sloty pro kreditní karty / ID a kapesní hotovost a obsahuje materiál blokující RFID k ochranì proti podvodùm.

Klíèové vlastnosti:

 • Pouzdro z pravé kùže
 • Logo Land Rover na pøední stranì
 • Zahrnuje 3 vnitøní kreditní karty / ID sloty a kapesní pokladnu
 • použitý blokovací materiál proti RFID

OCHRANA DISPLEJE S ANTIREFLEXNÍ VRSTVOU

Stínìní obrazovky s matným povrchem, které poskytuje vlastnosti proti oslnìní, které jsou speciálnì navrženy tak, aby zvýšily èitelnost obrazovky pøi ostrém sluneèním svìtle.
Chrání obrazovku Land Rover Explore od poškrábání, štìpkù a prasklin, zatímco oleofobní potah zabraòuje upatlaní od prstù a šmouh, aniž by ovlivnil citlivost na dotykovou obrazovku.
Obsahuje také èisticí a aplikaèní sadu, která umožòuje jednoduchou a rychlou montáž.

Klíèové vlastnosti:

 • 9H ochrana displeje
 • Odolné proti poškrábání a nárazu
 • Oleofobní vrstva zabraòuje rozmazání a otiskùm prstù
 • Povrch proti oslnìní pro venkovní použití
 • Obsahuje sadu aplikací

BATTERY PACK

Srdcem modelu Land Rover Explore je výkonná baterie o objemu 4000 mAh, která poskytuje dva dny typického použití nebo celodenní aktivity s nepøetržitou obrazovkou o rozlišení 5″” HD a aktivovanou mapovací GPS navigací. Ale pokud budete potøebovat energii delší dobu, proè si nevzít akumulátor?

Získejte špièkovou životnost baterie z akumulátoru, který je navržen tak, aby poskytoval dokonalý výkon baterie. Nemusíte být znovu bez energie – dojíždìní, cestování a víkendy pryè.

Baterie Land Rover Explore Pack je baterie s kapacitou 4 370 mAh, která je navržena tak, aby se vešla na zadní stranu telefonu Land Rover Explore díky svému magnetickému systému zamykání. Pomocí pogo kolíkù, které jsou zarovnány s 8 pozlacenými kontaktními body na telefon Explore, je akumulátor pøipojen pomocí 4 magnetù. Je to stejnì robustní jako samotný telefon. Náhradní baterie mùže být užiteèná, když plánujete delší cestu.

Dokáže nabíjet sluchátko pøi uchycení a témìø zdvojnásobuje kapacitu vlastní baterie Land Rover Explore, takže je to užiteèná možnost, pokud jste zapomnìli nabíjet telefon v každodenním životì. Pøi bìžném používání po pøipojení je celková životnost baterie víkend.

JIŽ BRZY