PØEDSTAVUJEME LAND ROVER EXPLORE: OUTDOOR PHONE

obsahuje Adventure Pack

ODOLNÝ

Testováno ve všech podmínkách. Pokaždé bez potíží pøežije silný d隝 a otøete blátivé kapky

VODÌODOLNÝ

Vodotìsný, vèetnì slané vody, aby pøežil bez ohledu na to, co si na vás živly vymyslí

DLOUHÁ ŽIVOTNOTST BATERIE

Baterie, kterou potøebujete, dokonce i za extrémních podmínek, takže váš Explore je pøipraven, když jej potøebujete.

PØIZPÙSOBITELNÝ

Domovská nástìnka pro okamžitý pøístup k poèasí a podmínkám místních aktivit, které potøebujete. Plus užiteèné aplikace a funkce, které potøebujete na cestách

ODOLNOT

OBJEVUJTE S DÙVÌROU
Rozluète se s popraskanými obrazovkami a rozbitými telefony.
Tento odolný smartphone byl vyroben pro venkovní použití a vyhovuje vašemu životnímu stylu. Testován ve všech podmínkách a navržen tak, aby vás mohl podržet bez ohledu na poèasí, pøežije všechny prvky – bez ohledu na to, jak extrémní.

Model Land Rover Explore odolává každodennímu použití venku. Je tak odolný proti vodì, že mùže pøežít pod vodou (vèetnì slané vody), vydrží zkoušky pádu a dokáže se vyrovnat s extrémními a radikálnì mìnícími se teplotami. Získejte dùvìru, že se váš telefon se vyrovná s tìžkými pády nebo blátivou cestou, a bude i nadále pracovat pro vás a ujistìte se, že jste stále pøipojeni.

Explore si zaslouží místo mezi vašim vybavením pro outdoor.

Buy Now
Technické parametry
Síť: Pásma 4G: 1, 3, 7, 8, 20
Pásma 3G: 850, 900, 1900, 2100
Pásma 2G: 850, 900, 1800, 1900
Procesor: Desetijádrový 2,6GHz 64 Bitový procesor MTK Helio X27
Platforma (Operační systém): Android™ Nougat (aktualizace na O)
Rozměry: 152 x 75. 3 x 14mm
Hmotnost: 232g
Obrazovka: 5″ TFT FHD (1920×1080) optimalizovaný pro venkovní použití s čitelností při přímém světle, mokrými prsty a podporou pro používání v rukavicích*
Krytí obrazovky: Corning® Gorilla® Glass 5
Rychlost přenosu dat✣ Maximální rychlost stahování: 300 Mb/s
Maximální rychlost odesílání: 50 Mb/s
Certifikáty odolnosti: Stupeň krytí (IP68):
Odolný vůči písku, prachu a nečistotám
Testování proti pádu: Testovaný vůči pádu až do 1,8 metru, z výroby nasazená ochranná fólie
Vojenské standardy: MIL SPEC 810G:
Teplotní výkyvy: Zvládá rozdíly mezi nízkými a vysokými teplotami v rozpětí -30°C (-22°F) – 60°C (149°F) po více cyklů
Odolnost vůči vibracím: Kategorie 4
Odolný vůči vlhkosti a slané mlze
Multimédia: Zvuk: Přehrávání hudby
Nahrávání videa: 1920×1080 při 30 sn. /s
Přehrávání videa: 1920×1080 při 60 sn. /s
Fotoaparát: Zadní: 16 MP s PDAF, duální LED blesk
Selfie: 8MP
Možnosti připojení: Zvukový konektor: 3,5 mm
Bluetooth®: 4. 1
NFC: Ano (Android Pay™)
Wi-Fi®: 802. 11 a/b/g/n/ac (2. 4 a 5GHz)
USB: USB Typ C
Typ SIM karty: Dual SIM – 2 Nano SIM / 1 Nano SIM + 1 microSD™ karta
GPS: GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (závislé na variantě)
Paměť: 64GB ROM
4GB RAM
(Rozšiřitelná paměť pomocí karty microSD™)
Čidla: Bezdotykový snímač
Snímač okolního světla
E-kompas
Akcelerometr
Gyroskop
Poloha
Barometr
Baterie: Kapacita: 4 000 mAh (podporuje Pump Express)
Typ: Nevyjímatelná baterie Li-Ion
Adventure Pack: Přídavná 3 620mAh baterie
25x25mm GPS anténa s keramickou nálepkou
Ochranný kryt TPU
Nerezová karabina s popruhem
Testováno IP68 a vůči pádu z 1,8m
Balíček uchycení na kolo: Uchycení na kolo a kryt jak na představec, tak také na řídítka
Je možné naklonit a změnit pozorovací úhel nebo otočit orientaci zařízení
Přídavná baterie: Nejvyšší výkon baterie, dalších 4 370 mAh kapacity baterie
Testováno IP68 a vůči pádu z 1,8m
Ostatní: Dioda LED pro oznámení (3 barvy)
Funkce SOS svítilny
Aplikace: Explore Hub, Noc (červený filtr), Nástěnka, ViewRanger, AVG, Office Suite, Správce souborů
Výjimky a poznámky
*Nemůžeme zaručit, že tato funkce bude fungovat pro všechny rukavice.
✣ Síťová pásma se mohou v různých oblastech lišit v závislosti na mobilním operátorovi a vaší lokalitě. Rychlost stahování a nahrávání také závisí na mobilním operátorovi.
Dostupná paměť je omezena nainstalovaným softwarem telefonu. Doba výdrže baterie (doba hovoru, pohotovostní režim a další) se vztahuje k síti 3G a může být odlišná s ohledem na využívání sítě a používání telefonu. Poznámka: Parametry se mohou bez upozornění změnit.
♢ Další nabídky jsou k dispozici dle dostupnosti.
Všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy, názvy výrobků a loga jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

BATERIE

ROZŠIØTE SVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Prozkoumejte dále a zùstaòte venku delší dobu s celou baterií, kterou potøebujete. Budete mít dva dny pøi typickém použití telefonu z velké vestavìné baterie Explore (4000mAh), žádný strach. Pokud èelíte extrémnìjšímu prostøedí, které typicky vybíjí baterii, napøíklad v nadmoøské výšce nebo ve velmi nízkých teplotách, mùžete stále zvládnout den, a to i pøi bìžícím GPS a stále rozsvícené obrazovce. Ale my víme, že to ještì nestaèí, a proto jsme do každého telefonu pøidali balíèek Adventure Pack ZDARMA. Jednoduše jej pøipevnìte k zadní èásti telefonu Explore a zdvojnásobíte životnost baterie. Navíc díky své anténì GPS nabízí balíèek Adventure Pack špièkové topografické mapování s rozšíøenou realitou Skyline od spoleènosti ViewRanger, která vás udrží na správné cestì.

Není tøeba zkrátit své dobrodružství.

Buy Now

MAPOVÁNÍ

ZÙSTAÒTE NA SPRÁVNÉ CESTÌ
Nikdy se neztratíte. Získejte prùvodce do kapsy s balíèkem Adventure Pack, který je dodáván s telefonem Explore, který vám poskytuje prémiové mapování. Získáte také mapový voucher pro pøístup k nejrùznìjším mapovým øešením pro vaši zvolenou lokalitu.

Získejte topografické mapování s rozšíøenou realitou Skyline díky dùvìryhodné aplikaci ViewRanger, která s telefonem bez problémù funguje. Najdìte nové trasy, stopy, stezky a cesty, zjistìte z terénních map, co vás èeká a vystupte a pøijmìte outdoor. Obsahuje dodateènou keramickou anténu GPS, stejnì jako ty, které najdete v pøedních specializovaných GPS kapesních zaøízeních, abyste mohli urèit, kde jste. Mùžete rychle a snadno pøejít z každodenního smartphonu na specializované funkce mapování.

Explore vám pomùže zùstat na cestì nebo se vydat mimo ni – podle toho, èemu dáváte pøednost.

Buy Now

APPKY

Telefon Explore umožòuje snadný pøístup k potøebným informacím. Software a øada relevantních pøedem nainstalovaných aplikací zajišují, že máte vše, co potøebujete k dùkladné prozkoumání venku.

ZJISTIT VÍCE

DESIGN

Pokud chcete trvanlivý, odolný telefon, který je také stylový, je pro vás Explore tím telefonem.

Smartphone byl navržený v úzké spolupráci se spoleèností Land Rover a má jemné designové náznaky od neskuteènì schopného a extrémnì všestranného systému Land Rover Discovery. Díky inspiraci od konstrukce pøedního grilu až po architekturu svìtlometù a dokonce i rýhovanou povrchovou úpravu vnitøních èísel elegantnì odráží podstatu a integritu znaèky Land Rover. Je to odolný smartphone ve stylovém designu, který funguje dobøe v kanceláøi a tìší se skvìlé venkovní atmosféøe.

Buy Now

FOTOAPARÁT

Výkony lze zachytit a sdílet na 16MP fotoaparátu a 8MP pøedním fotoaparátem. Oba jsou nepromokavé a mùžete použít sklo Gorilla®, když je vlhko nebo když nosíte rukavice, abyste získali zábìry bez ohledu na poèasí. Zlepšete možnosti pøipojení pomocí funkce duální SIM. Spojením se dvìma sítìmi budete pravdìpodobnì mít signál i v nejvzdálenìjších místech, abyste mohli sdílet svùj pohled na svìt.

BALENÍ

Objevte øadu balíèkù a pøíslušenství, vèetnì praktických držákù na kola, které vám pomohou dostat z vašeho telefonu Explore co nejvíce. K dispozici je také Adventure Pack , který vám poskytuje topografické mapy, zlepšuje signál a poskytuje dodateènou kapacitu baterie, které jsou všechny navrženy tak, aby vám umožnily jít dál a užívat si skvìlé venkovní prostøedí po delší dobu.

OBJEVIT VÍCE

FREE DELIVERY

SECURE PAYMENT

24 MONTHS WARRANTY

14 DAYS RETURNS

EXPLORE MORE

By clicking sign up, you are confirming your consent to receive marketing communications via E-mail from Bullitt Mobile Ltd (Manufacturer of the Land Rover Explore: Outdoor Phone), and agree to the Bullitt Mobile Terms of Service and Privacy Policy. This is required.