Warranty

ZÁRUÈNÍ OPRAVY Jsme hrdí na robustnost našich robustních zaøízení a jako na závazek všem našim zákazníkùm, nabízíme záruku 24 mìsícù od data zakoupení na všech zaøízeních, která splòují podmínky záruèního prohlášení. Pro všechna pøíslušenství nabízíme záruku 6 mìsícù od data nákupu. Další informace získáte ve všech jazycích v našem prohlášení o omezené záruce. OPRAVNÉ SLUŽBYMáte-li... Read more »

READ MORE