Apps

APPKYTelefon Explore umožòuje okamžitý pøístup k informacím, které potøebujete pro své outdoorové aktivity. PØIZPÙSOBITELNÁ OUTDOOROVÁ NÁSTÌNKANa domovské obrazovce vašeho pøístroje mùžete pøistupovat k jedineèné pøizpùsobitelné venkovní aplikaci Nástìnky. Nastavte vlastní panely tak, že pøidáte nebo odeberete widgety, které zobrazují nejdùležitìjší informace pro všechny vaše aktivity. Zvolte, zda se budou zobrazovat údaje ze senzorù vašeho pøístroje,... Read more »

READ MORE